Om Øyvar

ØyVAR AS er den fremste næringsmiddel- og miljøbedrifta i Øygarden kommune

Undersider:

ØyVAR AS er den fremste næringsmiddel- og miljøbedrifta i Øygarden kommune. 30 tilsette sørgjer for å levere drikkevatn av svært god kvalitet, og dei tek hand om avløpsvatnet og reinsar dette. Dei sørgjer dessutan for tømming av private slamavskiljarar og samlar inn og legg til rette for gjenbruk av avfall.

ØyVAR byggjer ut nye anlegg for vassforsyning og avløpshandtering. Heile aktiviteten blir finansiert gjennom vass-, avløps- og renovasjonsgebyra.

I 2016 var omsetninga 110 millionar kroner.

 • ØyVAR skal stå for forvalting, planlegging, utbygging og drift av vass- og avløpsanlegga i Øygarden kommune, samt anna verksemd knytt til desse områda. Selskapet skal vere ansvarleg for innsamling og gjenvinning av avfall.
 • Selskapet skal drivast etter forretningsmessige prinsipp, men vere seg bevisst det samfunnsansvaret som verksemda har.
 • Selskapet skal vere ein utøvande reiskap og eit stabilt element for levering av vass-, avløps- og reovasjontenester i Øygarden kommune.
 • Selskapet skal vere kjenneteikna av høg kompetanse, service og samhandling med omgivnadene, særleg med Øygarden kommune.
 • Relasjon til eigar
 • Kundar og samfunnskontakt
 • Vatn, avløp og renovasjon
 • Miljø og energi
 • Organisasjon og kompetanse
 • Best på organisering av VAR-tenester i Nore
 • Best på kunde-oppleving
 • Nok drikkevatn av høg kvalitet
 • Inga forureining som skader natur og miljø
 • Berekraftig og kostnadseffektiv avfallshandtering
 • Øygarden kommunes fremste miljø bedrift
 • Mest attraktive VAR-arbeidsplass