Sidemeny:

Målet til openheitslova er å auke respekten for grunnleggande menneskerettar og anstendige arbeidsforhold blant verksemder, samt sikre allmenta tilgang til informasjon om korleis verksemda handterer mogelege negative konsekvensar for grunnleggande menneskerettar og anstendige arbeidsforhold.

ØyVAR AS fell inn under openheitslova og har forankra arbeidet med aktsemdsvurderingar i styret og arbeidet med aktsemdsvurderingar etter openheitslova er i gang.

ØyVAR AS vil kartlegge verksemda, herunder underleverandørar og avtalepartnarar, og vurdere om det er risiko for brot på anstendige arbeidsforhold og/eller menneskerettar generelt. Dersom du ønsker innsyn i dette arbeidet, kan du ta kontakt på e-post: openheitslova@oyvar.no.

Det er også utarbeida etiske retningslinjer for ØyVAR sine leverandørar.