Vatn

Kontakt oss på telefon 917 29 717 dersom du har meldinger om feil og mangler i vassforsyning

Undersider:

Dei i nye Øygarden kommune som er tilknytte offentleg vassleidning, får i dag vatnet sitt frå Fjæreide vassverk, Bildøyvatnet vassverk og Kørelen vassverk.

Produksjon av drikkevatn og kvalitetskontroll vert regulert av Drikkevassforskrifta. Alle vasshandsamingsanlegg som leverer vatn til meir enn 50 personar, næringsmiddelverksemd, helseinstitusjonar, skular og barnehagar skal godkjennast av Mattilsynet i samsvar med Drikkevassforskrifta.

Vi tek prøvar kvar måndag heile året.