Sidemeny:

Prøvetaking og analysemetoder

Alle vassverk som leverer vatn til meir enn 50 personar, næringsmiddelverksemder, helseinstitusjonar, skular og barnehagar skal godkjennast av Mattilsynet i samsvar med Drikkevassforskrifta. Våre seks vassverk; Alvheim, Blomvåg, Kørelen, Fjæreide, Stranda/Glesnes og Bildøyvatnet er godkjent av Mattilsynet. I Drikkevassforskrifta er det gjeve kvalitetskrav til drikkevatnet og minstekrav til prøvetaking og analysemetodar.

ØyVAR tek prøver kvar måndag heile året, både av råvatnet i vasskjeldene og fleire stadar ute på leidningsnettet. Prøvene blir analysert på eksternt laboratorium, som gjev melding straks dersom det leverte vatnet avvik frå krava i Drikkevassforskriften.

Prøvene blir analysert for ei rekke ulike kjemiske, fysiske og bakteriologiske parameter. Prøvesvara finn du under vassanalyser.

Nedbørsfelta og vasskvalitet

Vatnet som blir levert ut på leidningsnettet etter behandling, tilfredsstiller alle drikkevassforskrifta sine krav til godt hygienisk vatn. Vi får ofte spørsmål frå abonnentar om hardleiken på vatnet. Alle våre vassverk har blautt vatn, dvs. ein hardleik under 5 dH° i tyske hardleiksgrader.

For å sikre mot forureining i vasskjeldene er det innført restriksjonar på bruk av areal innanfor nedbørsfelta. Dette er nedfelt i klausuler og opplyst ved skilting. Det er svært viktig at ein viser særs omsyn ved ferdsel i nedbørsfelta.